Art & Documentation

<<< BACK / WSTECZ    

SZTUKA i DOKUMENTACJA - informacje o zawartości / materiały w opracowaniu

Zapraszamy do nadsyłania artykułów

Propozycje należy nadsyłać na adres:
email: journal@doc.art.pl


Art and Documentation no. 25

Spis Treści / Table of Contents

Sekcja 1 / Section 1

OPOZYCYJNA KULTURA WIZUALNA W POLSCE LAT OSIEMDZIESIĄTYCH DWUDZIESTEGO WIEKU

Wstęp / Introduction
Red. / Edit. by Katarzyna SZYCHTA-MIELEWCZYK

I
Syntezy

Alicja CICHOWICZ, Zarys działalności łódzkiej alternatywnej sceny artystycznej w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku

Wojciech CIESIELSKI, Niewidzialna sztuka. Niezależne działania artystyczne w Koszalinie w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku

Artur TAJBER, Wpływy aparatu represji i środowisk dysydenckich na upadek kultury oraz regres sztuki w Polsce lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku

II
Case studies

Sztuka. Artyści - grupy - środowiska - zjawiska

Monika KRZENCESSA-ROPIAK, Andrzej Trzaska. Twórczość okresu internowania

Karolina LEJCZAK-PASTUSZKA, Leszek Sobocki - znaki

Anna DZIERŻYC-HORNIAK, Od dokumentu ku wiecznej teraźniejszości. Fotografia w spotkaniu z sacrum na wybranych przykładach przedsięwzięć Janusza Boguckiego i Niny Smolarz

Kamila DWORNICZAK, Fotografia reportażowa a strategie oporu. I Ogólnopolski Przegląd Fotografii Socjologicznej (1980)

Jerzy KLIMCZAK, Kardiogram Czesława Bieleckiego (1980) - grafika opozycyjna zawsze aktualna

Xawery STAŃCZYK, Wizualność łódzkiej sceny muzycznej w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku

Artefakty i archiwa

Agnieszka KORNACKA, Opozycyjne biografie rzeczy - o tkaninach patriotycznych lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku

Katarzyna SZYCHTA-MIELEWCZYK, "Nie zapomnimy nigdy!" Narracje o przeszłości na podstawie znaczków pocztowych wydawanych w drugim obiegu w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku

Iwona KWIATKOWSKA i Ewa KONKEL, Malowana wolność. Głos trójmiejskich ulic w latach 1980-1981

Maria LEŚNIOWSKA, Plakaty, pocztówki, street art. W "służbie" Solidarności. Materiały ikonograficzne przechowywane w Archiwum Państwowym w Opolu

Kamil KALISZUK, "Coś z niczego". Przejawy improwizowanej działalności twórczej przechowywane w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"

III
Dyskusja

Jakub KNERA, O książce Jakuba Banasiaka Proteuszowe czasy. Rozpad państwowego systemu sztuki 1982-1993. Stan wojenny, druga odwilż, transformacja ustrojowa

Introduction and Summaries

Sekcja 2 / Section 2

INTERSPICIES NUDITY
FNAF 7, Prague - FNAF Export, Gdansk
Curators Lenka Klodova and Lukasz Guzek
Conference papers and documentation
Lenka Klodová, FNAF - Naked Philosophy
Jana Orlova,
Katarzyna Lewandowska, Why do we need women's freedom? Feminist artistic activism against power. Anarchopornopór (Anarcho-porn-resistance).
Paweł Leszkowicz, Queering Interspecies nudity in performance art and critical theory.
Marek Rogulski, ProtoAnthropoid - coagulation of consciousness.

GALERIA im. ANDRZEJA PIERZGALSKIEGO. Dokumenty Artystów 8 / ANDRZEJ PIERZGALSKI GALLERY. Artists' Documents 8 / GALERIE dédiée a ANDRZEJ PIERZGALSKI. Documents d'Artistes 8

Leszek BROGOWSKI, Edycja 8 - Założenia Programowe / Edition 8 - Program Assumptions / Édition 8 - Hypotheses du Programme

ROZPAKOWYWANIE ZIELONEGO PUDEŁKA MARCELA DUCHAMPA / UNPACKING THE GREEN BOX OF MARCEL DUCHAMP / DEBALAGE DE LA BOITE VERTE DE MARCEL DUCHAMP

O Zielonym Pudełku (opis eksponatu z kolekcji FRAC Limousin) / About The Green Box (notice from the collection of the FRAC Limousin) / Sur La Boîte Verte de Marcel Duchamp (notice de la collection du FRAC Limousin)

Marcel DUCHAMP, La Boîte Verte [faksymile]
Marcel DUCHAMP, La Boîte Verte [przeklad według transkrypcji Michela Sanouillet]

Leszek BROGOWSKI, Aurélie NOURY, Rozpakowywanie Zielonego Pudełka. Druga Połowa Pytania: Zielone Pudełko z Kolekcji Ernesta T. (z interwencjš Mathieu Saladin) [tłumaczenie]
Leszek BROGOWSKI, Aurélie NOURY, Déballage de La Boîte Verte. L'Autre Moitié de la Question: La Boîte Verte de la Collection d'Ernest T. (avec intervention de Mathieu Saladin)[reprint Sans Niveau ni Métre. Journal du Cabinet du Livre D'artiste, Numéro 30, 26 septembre / 14 novembre 2013]

Ernest T., Biografia i Wybór Prac / Biography and Selected Works / Biographie et Sélection d'Oeuvres

Summary

DUCHAMP STUDIES

Brigitte AUBRY, "Relique" Authentique et "Répliques" Factices? Le Grand Verre de Marcel Duchamp a Travers ses "Autres" / Authentic "Relic" and False "Replicas"? Marcel Duchamp's Large Glass as seen Through Its "Others"

Aurélie NOURY, 12 Artystow Francuskich Nawišzujšcych do Marcela Duchampa / 12 French Artists Referring to Marcel Duchamp / 12 Artistes Français Renouant avec Marcel Duchamp

Biblioteka Marcela Duchampa / Marcel Duchamp's Library

Marc DÉCIMO, La Bibliotheque de Marcel Duchamp / The Library of Marcel DDuchamp [tłumaczenie (fragment)]

Aurélie NOURY, Rekonstrukcja Biblioteki Marcela Duchampa (5 photos + informacja nt. methody) / Reconstruction of Marcel Duchamp's Library (5 photos + information on the method) / Reconstitution de la Bibliotheque de Marcel Duchamp (5 photos + informations sur la méthode)

Ankieta nt. Manifestów / A Questionnaire Regarding Manifestos / Enquete sur les Manifestes

CALL FOR PAPERSInformacje 'dla autorów' / Infos 'for authosrs': http://www.journal.doc.art.pl/zasady_pisania_tekstow_menu.html.


Sekcje tematyczne - otwarty nabór:

Fluxus w krajach Europy.

VARIA

KSIĄŻKI

HISTORIA RUCHU GALERYJNEGO

PROJEKTY - KOLEKTYWY - INICJATYWY

MOJA DEFINICJA SZTUKI PERFORMANCE


Sekcja tematyczna:

Dokumenty artystów

Andrzej Pierzgalski (1938-2016) założył i prowadził w Łodzi w latach siedemdziesiątych Galerię A4. W Sztuce i Dokumentacji otwarta została w 2012 roku poświęcona mu galeria. Od 2018 roku kuratorem galerii jest Leszek Brogowski.

Po drugiej wojnie światowej dokonał się gwałtowny proces dekonstrukcji tradycyjnego pojęcia dzieła sztuki: procesualność i informacja zastąpiły materialny przedmiot; dokumenty zastępujące dzieło odnoszono raczej do procesu pracy, niż do aktu twórczego; intelektualizacja procesów artystycznych przeciwstawiona została estetycznemu fanatyzmowi; dyskrecja, umiarkowanie i powściągliwość przeciwstawiono wystawności, spektakularyzacji i przesadności, zwłaszcza rynku sztuki itd. Jednym z najciekawszych miejsc, gdzie zatarły się wyraźne kontury pojęcia dzieła sztuki, jest właśnie jego pogranicze z dokumentem. Historycy sztuki rozróżniają jeszcze często dzieło jako właściwy przedmiot badań oraz towarzyszące mu dokumenty, takie jak: zamówienie, umowę o dzieło, dokument notarialny, itp., jako materiał jedynie towarzyszący badaniom. W odniesieniu do wielu praktyk współczesnej sztuki rozróżnienie to nie da się już zastosować, bo dzieło może mieć dziś postać dokumentu, a dokument może zastępować dzieło; często te dwie funkcje nakładają się na siebie lub współistnieją. W pracy Dokument (1963), do dzieła zainspirowanego notatkami Marcela Duchampa, Robert Morris dołączył akt notarialny - Statement of Esthetic Withdrawal - na mocy którego wycofywał zeń wszelkie jakości estetyczne; jeśli dokument ten odłączyć od pracy i rozpatrywać jedynie jako jej uzupełnienie, praca zmieni całkowicie swój charakter. Można nawet zadać sobie pytanie, czy dzieło nie jest jedynie specyficznym dokumentem i śladem procesu artystycznego. Program galerii Dokumenty Sztuki skupi się jednak odtąd na dokumentach drukowanych: nie na tzw. drukach artystycznych, ale na dokumentach, których nośnikiem jest przemysłowy offset, kserokopia a nawet ręcznie składane, kauczukowe czcionki, czyli techniki reprodukcji mechanicznej, o których pisze Walter Benjamin na wstępie swojego eseju: "Niesamowite zmiany, jakie wywołało w literaturze pojawienie się druku, techniczna reprodukcja pisma, są zresztą znane. A stanowią one zaledwie jeden, jakkolwiek nad wyraz ważny, szczegółowy przypadek zjawiska, rozpatrywanego tutaj w skali historii powszechnej. Do drzeworytu dochodzą w okresie średniowiecza miedzioryt i sztych, a na początku dziewiętnastego wieku - litografia."[1] Otóż offset to tylko udoskonalona i uprzemysłowiona litografia, gdzie płyty cynkowe zastąpiły zbyt ciężki kamień litograficzny, umożliwiając tym sposobem masowy druk fotografii. Wykorzystanie przemysłowego druku jako podłoża dokumentów sztuki (manifesty, pisma artystyczne, książki artystów, katalogi, ulotki, zaproszenia, poezja wizualna, itp.) stało się impulsem do głębokich przemian nie tylko praktyk artystycznych, ale także - jak przewidywał to Benjamin - samego pojęcia sztuki. Prezentowane tu dokumenty sztuki będą zatem okazją do prześledzenia najważniejszych etapów i aspektów tych przemian.

Kuratorem galerii od 2018 roku jest Leszek Brogowski (since 2018).

[1] Walter Benjamin, „Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej,” w Twórca jako wytwórca, red. Hubert Orłowski, tłumaczenie Hubert Orłowski i Janusz Sikorski (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1975), 68.

Propozycje do tej sekcji nadyylać do Leszka Brogowskiego: leszek.brogowski@univ-rennes2.fr


    Sztuka i Dokumentacja

<<< BACK / WSTECZ