Art & Documentation

<<< BACK / WSTECZ    

Zasady recenzowania (see English below)

- teksty naukowe publikowane w SiD są zaopatrzone w dwie recenzje naukowe (double blind, o ile to możliwe).

- w konkluzji recenzja rekomenduje (bądź nie) publikację danego tekstu.

- recenzenci przekazują recenzje redakcji.

- ostateczną decyzję o publikacji podejmuje redakcja.

- numery monograficzne (bądź monograficzne zestawy tekstów) mogą być recenzowane w całości.

- recenzje są przechowywane w archiwum redakcji i nie są upubliczniane poza gronem redakcji i Rady Naukowej.

- autor dostarcza potwierdzeń posiadania praw do publikowania ilustracji.


Ghostwriting i plagiat

- redakcja prosi recenzentów aby w procesie recenzowania zwracali uwagę na autentyczność tekstu. Wątpliwości dotyczące kwestii ghostwriting i plagiatu powinny być dyskutowane najpierw z autorami, potem z redakcją.

- redakcja może poddać tekst procedurze antyplagiatowej z użyciem odpowiedniego software.

- W uzasadnionych przypadkach redakcja może skierować tekst do zewnętrznej konsultacji specjalistycznej i prawniczej pod względem ghostwriting i plagiatu.

Formularz recenzencki do pobrania >>>


Peer-review process

- scholarly articles published in "Art and Documentation" are peer-reviewed by two peers (double blind, if possible).

- the review's conclusion will be a recommendation for publication (or non-publication).

- the peers pass their reviews to the Editorial Board.

- final decision about the publication belongs to the Editorial Board.

- monographic issues (or monographic article sets) may be reviewed as a whole.

- reviews are stored in the editorial board's archive and they are not made public outside of the editorial or Board of Scholars.

- the author must provide confirmation that he / she owns the copyrights needed to publish all images illustrating the text.


Ghostwriting and plagiarism

- the editorial board asks peer-reviewers to pay attention to the authenticity of texts during the review process. All doubts referring to issues of ghostwriting and plagiarism should be discussed first with the authors, then with the editorial board.

- the editorial board may submit the text to an anti-plagiarism procedure, using the appropriate software.

- in justified cases, the editorial board may ask for an outsource expert and legal consultation to consider the case of ghostwriting and plagiarism.

Review form to download >>>
    Sztuka i Dokumentacja

<<< BACK / WSTECZ