Art & Documentation

<<< BACK / WSTECZ    

 

 

Scroll down for English versionZAŁOŻENIA REDAKCYJNE < back

Pismo Sztuka i Dokumentacja ma charakter naukowy.

Artykuły są recenzowane.

Artykuł ma być zaopatrzony w bibliografię. Zasady redagowania zob. poniżej.

Wraz z tekstem prosimy przesłać jedną stronę (1800 znakóww) streszczenia w języku angielskim i w języku polskim oraz do 10 słów kluczowych w języku angielskim i w języku polskim.

Limit objętości artykułu - min. 20.000 znaków. Nie wymagamy nadsyłania wcześniej abstraktów.

Zbieramy materiały źródłowe dla badań nad sztuką, zarówno archiwalne jak i współczesne. Gromadzimy wszelkie, nawet z pozoru nieważne dokumenty, notki, opisy, projekty, statements, etc. oraz subiektywne relacje świadków życia artystycznego.

Realizujemy projekty badawcze polegające na tworzeniu możliwie kompletnych baz danych takich jak kalendaria galerii; grup i kolektywów; biogramy osób; zbiory definicji i punktów widzenia na dany temat.

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTÓW < back

Zasady redagowania przpisów i bibliografii są oparte na stylu Chicago dla nauk humanistycznych (system przypisy i bibliografia). Ich dostosowanie do j.polskiego wymaga podejmowania rozmaitych decyzji. Będziemy wdzięczni za sugestie. W przypadkach, które nie zostały uwzględnione proponujemy sięgnąć na stronę:
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
lub np.: http://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/12/

Justowanie tekstu < back

Nie justuj tekstu. Zostaw prawy margines nie wyrównany, nie dziel wyrazów i unikaj pozostawienia myślników na końcu linijki. Wprowadź tylko enter na końcach akapitów lub nagłówków.

Interpunkcja < back

Stosuj pojedyncze spacje po kropkach, przecinkach, dwukropkach, średnikach etc. Nie stosuj spacji przed pytajnikiem czy przed znakiem zamknięcia cytatu. Nie ma spacji miedzy znakiem waluty a kwotą ($45.000). Używaj kropek do zapisu liczb tysięcy, etc. (10.000, 0.15).

Czas < back

Preferujemy użycie systemu 24-godzinnego (np. 08:00, 13:30)

Data < back

Daty piszemy w następującym porządku: poniedziałek, 16 października 2000 (bez przecinków między dniem, miesiącem i rokiem).

Stulecia zapisujemy w pełnym brzmieniu: dwudziesty wiek.

Nie stosujemy cyfr dla określeń typu: lata trzydzieste.

Kursywa < back

Powinno się unikać nadmiernego stosowania wyróżnienia kursywą.

Kursywą piszemy wszystkie tytuły książek, gazet i czasopism; tytuły wystaw, sztuk, filmów, programów radiowych i telewizyjnych, utworów tanecznych i teatralnych, poematów, instalacji, obrazów i rzeźb; symbole zmiennych matematycznych; obce słowa i zwroty, które nie są w potocznym użyciu, takie jak in situ, par excellence.

Nie-kursywa

Tytuły rozdziałów i artykułów zapisujemy czcionką prostą w cudzysłowie. Tytuły aktów prawnych zapisujemy czcionką prostą bez cudzysłowu.

Pisownia angielska < back

Preferujemy pisownię stosowaną w nowym wydaniu Concise Oxford English Dictionary (www.askoxford.com/) i zgodną z Oxford Dictionary for Writers and Editors.

Nazwiska < back

Osoby (autorzy, twórcy, redaktorzy itp.) wymieniane w tekście po raz pierwszy są podawane z pełnym imieniem i nazwiskiem, a następnie podajemy tylko nazwisko lub inicjał imienia.

Cytaty < back

Cytowane w tekście i przypisach fragmenty innych prac, dokumentów bądź edycji źródłowych oddajemy czcionką prostą, biorąc całość w cudzysłów.

"Cytat >>wewnątrz<< cytatu" ujmujemy w cudzysłów ostrokątny, ostrzami skierowany do środka.

Nie stosujemy trzykropka na początku lub na końcu cytatu o ile sens tego absolutnie nie wymaga. Dla oznaczenia opuszczonych fragmentów w cytacie używamy trzykropka w nawiasie z pojedynczą spacją przed i po (...).

Przypisy < back

Przypisy powinny mieć numerację ciągłą w obrębie całego artykułu.

Numery przypisów umieszczamy na końcu zdania po innych znakach interpunkcyjnych.

Przypis i zapis pozycji bibliograficznej kończymy kropką.

Przypisy są umieszczane na końcu artykułu i powinny obejmować wyłącznie pozycje zacytowane w artykule.

Data cytowanej publikacji musi być datą źródła, do którego się odwołujemy.

Książka:
Przypis:
Zapis cytowanej pozycji powinien zawierać: pełne Imię i Nazwisko autora, Tytuł dzieła (kursywą) (Miejsce: Nazwę wydawnictwa, rok wydania), numer strony której dotyczy przypis.
Bibliografia:
Nazwisko, Imię autora. Tytuł dzieła (kursywą). Miejsce: Nazwę wydawnictwa, rok wydania.

Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech: pełne imię i nazwisko autora i pełne imię i nazwisko autora lub pełne imię i nazwisko autora, pełne imię i nazwisko autora i pełne imię i nazwisko autora. Jeżeli jest więcej niż trzech używamy sktótu et al.

Redaktor zamiast autora:
Przypis:
imię i nazwisko, red., tytuł dzieła (kursywą) (Miejsce: nazwa wydawnictwa, rok wydania), numer strony której dotyczy przypis.
Bibliografia:
Nazwisko, Imię, red. Tytuł dzieła (kursywą). Miejsce: Nazwa wydawnictwa, rok wydania.

Autor i redaktor/ tłumacz:
Przypis:
Imię i Nazwisko autora, Tytuł dzieła (kursywą) , red. Imię i Nazwisko; tłum. Imię i Nazwisko (Miejsce: Nazwa wydawnictwa, rok wydania), numer strony której dotyczy przypis.
Bibliografia:
Nazwisko, Imię autora. Tytuł dzieła (kursywą). Red. Imię i Nazwisko; tłum. Imię i Nazwisko. Miejsce: Nazwa wydawnictwa, rok wydania.

Rozdział/artykuł będący częścią większej całości:
Przypis:
pełne Imię i Nazwisko autora, "Tytuł rozdziału/artykułu," w Tytuł dzieła, red. pełne Imię i Nazwisko redaktora/ów (Miejsce: Nazwa wydawnictwa, rok wydania), numer strony której dotyczy przypis.
Bibliografia:
pełne Nazwisko, Imię autora. "Tytuł rozdziału/artykułu." W Tytuł dzieła, red. pełne Imię i Nazwisko redaktora/ów, zakres stron. Miejsce: Nazwa wydawnictwa, rok wydania.

Tłumacz rozdziału/artykułu będącego częścią większej całości:
Przypis:
pełne Imię i Nazwisko autora, "Tytuł rozdziału/artykułu," tłum. Imię i Nazwisko tłumacza rozdziału/artykułu, w Tytuł dzieła, red. pełne Imię i Nazwisko redaktora/ów (Miejsce: Nazwa wydawnictwa, rok wydania), numer strony której dotyczy przypis.
Bibliografia:
pełne Nazwisko, Imię autora. "Tytuł rozdziału/artykułu." Tłum. Imię i Nazwisko tłumacza rozdziału/artykułu. W Tytuł dzieła, red. pełne Imię i Nazwisko redaktora/ów, zakres stron. Miejsce: Nazwa wydawnictwa, rok wydania.

Artykuł w czasopiśmie:
Przypis:
pełne Imię i Nazwisko autora, "Tytuł artykułu," Tytuł czasopisma numer (rok): numer strony której dotyczy przypis.
Bibliografia:
pełne Nazwisko, Imię autora. "Tytuł artykułu." Tytuł czasopisma numer (rok): zakres stron.

Artykuł w czasopiśmie, gazecie codziennej, magazynie:
Przypis:
pełne Imię i Nazwisko autora, "Tytuł artykułu," Tytuł czasopisma, data wydania, numer strony której dotyczy przypis.
Bibliografia:
pełne Nazwisko, Imię autora. "Tytuł artykułu." Tytuł czasopisma, data wydania.

Jeśli cytujemy gazetę lokalną, która nie ma miasta w tytule, piszemy [miasto w nawiasie kwadratowym (ale nie kursywą)] po tytule gazety.

Jeśli cytujemy niepublikowane prace naukowe, referaty,dysertacje:
Przypis:
Imię i Nazwisko, "Tytuł pracy" (rodzaj pracy, miejsce, data powstania).
Bibliografia:
Nazwisko, Imię. "Tytuł pracy." rodzaj pracy, miejsce, data powstania.

Jeśli cytujemy tekst z katalogu wystawy to po kropce kończącej przypis podajemy informację. Kat.wyst.

Publikacje elektroniczne
Po podstawowych informacjach podajemy: dostęp data (zwłaszcza wtedy, gdy cytowana publikacja może się zmienić lub zniknąć, w przypadku np. Wikipedii można podać informację o dacie ostatnich zmian), następnie podajemy adres strony www.
Przypis:
pełne Imię i Nazwisko autora, "Tytuł artykułu," Tytuł czasopisma, dostęp data, adres www.
Bibliografia:
pełne Nazwisko, Imię autora. "Tytuł artykułu." Tytuł czasopisma. Dostęp data. adres www.

Wywiad
Jako autora wywiadu podajemy osobę z którą jest przeprowadzany wywiad. Jeżeli w tytule lub podtytule nie jest wymieniona osoba przeprowadzająca wywiad, to taką informację umieszczamy po tytule. Jeżeli wywiad jest niepublikowany piszemy: nagranie. Miejsce, data. Jeżeli cytujemy wywiad w radio/TV zapisujemy:Nazwa audycji, Nazwa stacji, data.
Przypis:
pełne Imię i Nazwisko, "Tytuł," rozm. przepr. pełne Imię i Nazwisko, pozostałe informacje o publikacji.
Bibliografia:
pełne Nazwisko, Imię autora. "Tytuł." Rozm. przepr. pełne Imię i Nazwisko. Pozostałe informacje o publikacji.

Cytowanie powtórne

Przy ponownym cytowaniu pracy danego autora używamy zapisu skróconego zawierającego: nazwisko autora, skrót tytułu, cytowaną stronę.

Nie stosujemy skrótów Ibidem, op.cit., idem, eandem.


ZASADY REDAGOWANIA KALENDARIUM w piśmie "Sztuka i Dokumentacja" < back

Data, Imię i Nazwisko / Nazwa (Narodowość), Tytuł (kursywą), rodzaj wydarzenia i/lub informacje dodatkowe np.:

2.IV.1978, Barbara Heinish (DE), Action Painting Malowanie na ciele, akcja malarska,

18-19.XII.1980, Jan Świdziński, Sztuka jako kształcenie alternatywne, wykład/dyskusja/warsztat,

16-21.XI.1979, Fotografia - Stan aktualny (15 Autorów): Janusz Bałdyga, Jacek Jóźwiak, Janusz Kołodrubiec, Tomasz Konart, Paweł Kwiek, Jerzy Onuch, Jacek Malicki, Antoni Mikołajczyk, Andrzej Paruzel, Józef Robakowski, Tomasz Sikorski, Łukasz Szajna, Janusz Szczerek, Ryszard Waśko, Piotr Wejchert; sesja teoretyczno-artystyczna, org.: Galeria P.O.Box 17, 16-17.XI.1979; wystawa,

7.I.1981, The Fibre Performance Arts Ensemble (Mel Someroski, Connie May, Tony Kastellick, Paul Lu-dick, Sue Shramo) (USA), Thirty Days Pass September; Zero as a Value; Piece with Oatmeal; Stupid Woman Resembles Nothing But a Shapeless Bundle, performances,


PLIKI GRAFICZNE < back

Preferujemy format .tiff bez kompresji dla palety barw RGB. Jeśli jest to niemożliwe można przesłać .jpg o rozdzielczości 300 dpi również dla palety barw RGB. Publikacja materiałów w niższej rozdzielczości może okazać się niemożliwa w drukowanej wersji pisma (w takim przypadku mogą zostać opublikowane na stronie www).

Dla grafiki wektorowej preferujemy format .ai przy skali barw CMYK. Jeśli jest to niemożliwe należy dokonać konwersji pliku do formatu .eps lub .pdf (z zachowaniem zdolności edycyjnych dokumentu).

Jeżeli objętość (waga) plików przekracza pojemność załącznika do wiadomości email można użyć jednego z serwerów ogólnodostępnych (np. yousendit.com).

Pytania prosimy kierować do naszego grafika:
ntrzeciak@poczta.onet.plEDITORIAL GUIDELINES < back


Journal Art and Documentation is a peer-reviewed scholarly journal. The limit of the length of article - 20.000 characters minimum. We do not require you to send an abstract prior to submitting an article. Please, send one page summary and 10 key words together with your text.

We collecting source materials for art research and We invite you to send both archival and contemporary materials. All, even seemingly invalid documents, notes, descriptions, projects, statements, etc., can turn out to be a significant source of information for historians, critics, curators, journalists. We are interested to collect witnesses to artistic life in its broadest sense.

We are carrying out research projects consisting of creating possibly complete databases of: gallery timelines, the history of groups and teams, biographical entries of persons, research sources, definitions and points of view on the topic in question.

NOTES ON STYLE < back

Justification of text
Use unjustified mode. Leave the right margin ragged and avoid word divisions and hyphens at the ends of lines. Only insert hard returns at the end of paragraphs or headings.

Punctuation
Use a single space after full points, commas, colons, semicolons etc. Do not put a space in front of a question mark or any other closing quotation mark. There is no space between the abbreviation and the amount ($45.000). Use full stops or commas to denote thousands, millions, etc. (10.000, 0.15).

Full Points
Use full points after abbreviations (p.m., e.g., i.e., etc.) and contractions where the end of the word is cut (p., ed., ch.,). Omit full points in acronyms (HMSO, BBC), after people' s titles, e.g. Mr, Mrs, Ms, Dr, after contractions which end in the last letter of the word (Dr, Mr, St, edn, eds, Ltd) and after metric units (cm, kg). Note especially ed. eds; vol. vols; no. nos; ch. Chs

Use of italic
Extensive use of italic for emphasis should be avoided.

Italic is used for: all book, newspaper, magazine and periodical titles; titles of exhibitions, plays, films, radio and television programmes, dance and theatre works, long poems, installation, paintings and sculptures; symbols used for mathematical variables; foreign words and phrases that are not in common usage, such as in situ, par excellence.

not-italicized
We are writing titles of chapters and articles with straight font in double quotation marks.

Time
The use of the 24-hour system is preferred (e.g. 08:00 hours, 13:30 hours).

Date
Write dates in this order: Monday, 16 October 2000 (with no comma between the month and the year).

Spelling
We prefer spellings to conform to the new edition of the Concise Oxford English Dictionary (www.askoxford.com/) and to follow the Oxford Dictionary for Writers and Editors.

Quotations
Use double quotation marks for quoted material within the text; double arrow quotation marks should only be used for quotes within quotes. Do not use leader dots at the beginning or end of a quotation unless the sense absolutely demands. When indicating an omission in text, use three dots placed in parentheses with one letter space before and after (...).

References
Notes should have the constant numbering within the entire article.

Notes are being put at the end of the article and they should include exclusively positions quoted in the article.

The date of publication cited must be the date of the source referred to.

Book
Author's name [last name, first name, middle initial or middle name (as given)]. Title. (Place of publication: Publisher, Year), Cited Page.


Article in a periodical (magazine, journal, newspaper)
Author's name [first name,last name, middle initial or middle name]. "Article title." Title of periodical Volume number, issue number, Year, Cited Page.

If the journal uses only issue numbers, cite the issue number alone.

If citing a "locally-published newspaper" whose city of publication is not in its title, the city is put in square brackets (but not italicized) after the title of the newspaper.

If citing an exhibition catalogue, at the end of the citation after the full stop write: Exh. cat.

Shortened citation
If citing the same work again, provide shortened citation with the author's name, shortened title and cited page.

Do not use abbreviations such as: Ibidem, op.cit., idem, eandem.

We suggest using Chicago Manual of Style for the humanities (notes and bibliography system).
See: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
OR: http://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/12/


GRAPHIC FILES

Preferred file format: .tiff, no compression, RGB. If impossible: .jpg, 300 dpi, RGB is acceptable. If the resolution is lower, publishing the images in printed edition may not be possible (in that case they may be published on the web site).

For vector graphics we prefer CMYK .ai files. If impossible, the files should be converted to editable .eps or .pdf files.

If the file size exceeds the acceptable size of an e-mail attachment, servers such as yousendit.com may be used.

In case of any questions, please contact the graphic editor:
ntrzeciak@poczta.onet.pl

 

 

    Sztuka i Dokumentacja

<<< BACK / WSTECZ