Art & Documentation

<<< BACK / WSTECZ    

 

 


ZAŁOŻENIA REDAKCYJNE I EDYTORSKIE / EDITORIAL GUIDELINES AND NOTES ON STYLE (scroll down for English version)


- Publikujemy tylko oryginalne i pierwotne treści na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Użytkownicy mogą korzystać, ponownie wykorzystywać i tworzyć na podstawie materiałów opublikowanych w czasopiśmie, ale wyłącznie w celach niekomercyjnych.

- Wydawca zezwala na pozostawienie praw autorskich przy autorze. W takim przypadku autor udziela wydawcy niewyłącznej bezterminowej licencji w zakresie rozporządzania i korzystania z utworu na następujących polach eksploatacji:
1) zwielokrotnienia przy użyciu wszelkich technik,
2) rozpowszechniania i korzystania bez ograniczenia ze zwielokrotnionego utworu.

- Nadesłane artykuły powinny być przygotowane zgodnie z zasadami Chicago Manual of Style dla nauk humanistycznych (system przypisy i bibliografia, zob. wzór poniżej).

- Prosimy autorów o dostarczenie razem z przesłanym artykułem wszelkich zgód i pozwoleń na wykorzystywane materiały ilustracyjne.

- Za artykuły niezamówione a przyjęte do publikacji płacimy honoraria.

- Zasady recenzowania i zapora ghostwriting.


WSZYSTKO / ALL

ZAŁOŻENIA REDAKCYJNE (ogólnie)


ZASADY REDAGOWANIA TEKSTÓW

- Justowanie tekstu

- Interpunkcja

- Czas

- Data

Kursywa

Pisownia angielska

Nazwiska

Cytaty

Przypisy


ZASADY REDAGOWANIA KALENDARIUM w piśmie Sztuka i Dokumentacja

PLIKI GRAFICZNE


W przypadkach, które nie zostały uwzględnione proponujemy sięgnąć na stronę podręcznika zasad stylu Chicago: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
lub: http://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/12/


EDITORIAL GUIDELINES and NOTES ON STYLE

- We publish only original, first-run content licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Users can use, reuse and build upon the material published in the journal but only for non-commercial purposes.

- The publisher allows the copyright remains with the author. In this case the author shall provide the publisher with a non-exclusive perpetual license in terms of use and disposing of the work in the following areas of use:
1) multiplication by using any technique,
2) dissemination and use without restrictions from the multiplied work.

- Submitted articles should be prepared accordingly to the rules of Chicago Manual of Style for the humanities (notes and bibliography system).

- Authors are requested to provide, together with the submitted article all permits and licenses to use illustrative materials.

- We pay fees for unsolicited articles accepted for publication.

- Peer-review process.

 

 

    Sztuka i Dokumentacja

<<< BACK / WSTECZ