obrazek  obrazek
    baner pisma   
ZAWAROŚĆ - NUMER BIEŻĄCY i ARCHIWALNE
CONTENT - CURRENT ISSUE and BACK ISSUES
NASTĘPNE NUMERY
FORTHCOMING ISSUES
DLA AUTORÓW
FOR AUTHORS
GDZIE NAS ZNALEŹĆ?
WHERE TO FIND US?
obrazek

obrazek

REDAKCJA
EDITORIAL BOARD

 koperta  Łukasz Guzek

       editor-in-chief

 koperta Anka Leśniak

       managing editor

 

  - Józef Robakowski
  - Aurelia Mandziuk
  - Adam Klimczak
  - Adam Kaminski
  Uczelniana Rada Naukowa:
  - Janina Rudnicka
  - Grzegorz Klaman
  - Krzysztof Gliszczyński
  - Roman Nieczyporowski

 

  Galeria / Gallery

  im. Andrzeja Pierzgalskiego

 koperta Leszek Brogowski

    Idea & Form of Presentation

  Co-operation

  Université Rennes 2
  Cabinet du livre d'artiste
  Sans niveau ni metre.
  Journal du Cabinet du livre
  d'artiste

 

  Książki / Books

 koperta Anna Szyjkowska-
        Piotrowska

 

  - Anne Seagrave, Paul Barford

    Eng. proofreading

 

  - A PROPOS

    korekta w j. polskim

 

 koperta  Norbert Trzeciak

        art direction & design


RADA NAUKOWA
BOARD OF SCHOLARS

  koperta Ryszard W. Kluszczyński

  koperta Kristine Stiles

  koperta Anna Markowska

  koperta Slavka Sverakova

  koperta Leszek Brogowski

  koperta Tomasz Załuski

  koperta Bogusław Jasiński

  koperta Tassilo von Blittersdorff

  koperta Tomasz Majewski

  koperta Cornelia Lauf

  koperta Iwona Szmelter

  koperta Hanna B. Hölling

  koperta Anna Szyjkowska-
        Piotrowska


 

BIURO
OFFICE

 Targ Węglowy 6
 80-836 Gdańsk
 Poland

 tel. +48 530 490 904

 kopertajournal@doc.art.pl

 


WYDAWCA
PUBLISHER

 Akademia Sztuk
 Pięknych w Gdańsku

 Academy of Fine Arts
 in Gdansk

 Targ Węglowy 6
 80-836 Gdańsk
 Poland


 NIP: 583 000 93 46
 REGON: 000275820

 


WSPÓŁPRACA
CO-OPERATION

 Stowarzyszenie
 Sztuka i Dokumentacja
 (SiD)

 Art & Documentation
 Association


 ul.Wschodnia 29/3
 90-272 Łódź
 Poland

 KRS 0000328118
 REGON 100706010
 NIP 7252005360

 

DRUK
PRINTING

  B3PPROJECT
 ul. Kartuska 377
 80-125 Gdańsk
 Poland

kod ISSN
e-ISSN 2545-0050
doi:10.32020/ARTandDOC

Czasopismo Sztuka i Dokumentacja (SiD) powstało wiosną 2009 roku w związku z Festiwalem Sztuka i Dokumentacja, który odbywał się co roku w Łodzi w latach 2009-2014. Do roku 2017 było wydawane przez Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja. Od roku 2018 wydawcą czasopisma została Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Celem czasopisma jest publikacja wyników badań nad sztuką oraz dostarczanie podstawowych materiałów źródłowych dla naukowców, wykładowców, krytyków sztuki i dziennikarzy. Publikujemy materiały artystyczne powstające na styku praktyki i teorii, wypowiedzi artystów, dokumentacje wydarzeń historycznych oraz kalendaria działalności instytucji sztuki.

Chcemy, aby czasopismo Sztuka i Dokumentacja było otwartym archiwum, nieustannie wzbogacającym nasz obraz sztuki. Od czasu powstania profil naukowy czasopisma określają dwa słowa-klucze - "sztuka" i "dokumentacja". Ich połączenie mówi o relacji dialektycznej łączącej historię sztuki i sztukę współczesną. Historia podlega tu nieustannej reaktualizacji, rekontekstualizacji i reinterpretacji. A współczesność jest nieustannie negocjowana, dyskutowana i redefiniowana.

Nasze zainteresowania badawcze obejmują nie tylko sztukę postrzeganą poprzez statyczne obiekty, ale i zmianę. Zajmujemy się dziełami o charakterze efemerycznym, czyli konceptualnym i postkonceptualnym oraz zagadnieniami pokrewnymi. Zawartość czasopisma odzwierciedla performatywny charakter przedmiotu badań. Włączamy badania nad sztuką w szerokie pole performatyki. Zarazem chcemy pokazać ciągłość sztuki, jej historii i stanu aktualnego, uchwycić jej możliwie całościowy obraz. Chcemy, aby czasopismo było platformą kształtowania poglądów, formułowania pytań i inicjowania badań.

Bliższe powiązanie czasopisma Sztuka i Dokumentacja z Akademią Sztuk Pięknych ugruntowuje relację badań naukowych nad sztuką ze współczesną praktyką artystyczną oraz łączy teorię i praktykę w sposób bardziej bezpośredni. Odzwierciedlają to tematy prezentowane w czasopiśmie oraz rozszerzone pole badawcze i metodologie, które stają się bardziej zróżnicowane i interdyscyplinarne. Oprócz tych stosowanych w humanistyce, opracowania bazują na metodologiach artystyczno-badawczych czy badaniach inspirujących się sztuką. Świat sztuki i nauki akademickiej stają się sobie bliższe.

The Art and Documentation journal came into existence in spring 2009 after the Art and Documentation Festival that took place each year in Lodz, Poland, between 2009 and 2014. The Art and Documentation Association was the publisher of the journal until 2017. Since 2018 the Academy of Fine Arts in Gdansk has been the publisher of this journal.

Our aim is to publish the results of studies in the field of art and to provide basic source materials for scholars, academic teachers, art critics and journalists. We publish artistic materials that come into existence at the edge of art practice and art theory, artists' statements, as well as all kinds of art documents concerning historical events and timelines of art institutions' activity.

We want the Art and Documentation journal to be an open archive that will enrich our understanding of art. Since its establishment the scholarly profile of this journal can be described by two key words: 'art' and 'documentation'. Their combination speaks of the dialectic relationship that links history and contemporary art. History here is subjected to constant reactualisation, recontextualization and reinterpretation. Thus contemporaneity is a subject of constant negotiation, conversation and redefinition.

Our research interests include not only art perceived through static objects, but also change. We are focusing on works of an ephemeral nature, i.e. conceptual or post-conceptual works and related issues. Such assumptions situate the journal in a broad field of performance studies. The journal's content reflects the performative character of the research subject. We include research on art within the broader field of performance studies. At the same time, we want to show the continuity of art, its history and present state, and to capture its image as completely as possible. We want the journal to become a platform aiming at shaping views, posing questions and initiating research.

A closer link between Art and Documentation and the Academy of Fine Arts strengthens the relationship between academic research on art and contemporary art practices, and combines theory and practice in a more direct way. This is reflected in the topics presented in the journal and the extended scope of research and methodologies that are becoming more diverse and interdisciplinary. In addition to those used in the humanities, the studies are based on art and research methodologies or art-based research. In this way the world of art and scholarship are continuously becoming closer to each other.

redakcja / editorial staff

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy.
Poszukujemy redaktorów współpracujących w rozmaitych miastach i ośrodkach akademickich.

Propozycje artykułów i tematów prosimy nadsyłać na adres: journal@doc.art.pl. Zapraszamy do nadsyłania materiałów archiwalnych i dokumentacji.


TERMIN nadsyłania propozycji do SiD #19 - 1 września 2018; SiD #20 1 kwietnia 2019.

Prosimy przeczytać założenia redakcyjne i edytorskie oraz zasady etyki wydawniczej

Sztuka i Dokumentacja ukazuje się w formule otwartego dostępu. Artykuły i inne materiały publikujemy na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Lista recenzentów.

nakład 300 egz.

Sztuka i Dokumentacja znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW - 8 pkt.


All interested in collaboration are welcome.
We are seeking associate editors in various cities and academic centres.

Please send articles and subject suggestions to our e-mail address: journal@doc.art.pl. We encourage you to submit documentation and archives.

DEADLINE for submission - issue SiD #19 - 1st September 2018; SiD #20 1st April 2019.

We invite you to read our editorial guidelines, notes on style and publication ethics.

Art and Documentation is an open access journal. We publish articles and other content lisensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.


Peer reviewers' list.

circulation 300 copies

 

 

    CEJSH   CEEOL   BazHum   EBSCO   PBC   POL-index
 

 

  esci   ICI  
kod   kod