obrazek  obrazek
    baner pisma  
ZAWAROŚĆ - NUMER BIEŻĄCY i ARCHIWALNE
CONTENT - CURRENT ISSUE and BACK ISSUES
NASTĘPNE NUMERY
FORTHCOMING ISSUES
PRENUMERATA
SUBSCRIPTION
GDZIE NAS ZNALEŹĆ?
WHERE TO FIND US?
obrazek

obrazek

REDAKCJA
EDITORIAL BOARD

koperta Łukasz Guzek

      coordination

koperta Anka Leśniak

      managing editor

 

  - Józef Robakowski
  - Aurelia Mandziuk
  - Adam Klimczak
  - Anne Seagrave
    (Eng. proofreading)
  - Beata Śniecikowska
    (korekta)

 

koperta  Norbert Trzeciak

       art direction & design


RADA NAUKOWA
BOARD OF SCHOLARS

koperta Ryszard W. Kluszczyński

koperta Kristine Stiles

koperta Anna Markowska

koperta Slavka Sverakova

koperta Leszek Brogowski

koperta Kazimierz Piotrowski

koperta Tomasz Załuski

koperta Bogusław Jasiński

koperta Tassilo von Blittersdorff

koperta Tomasz Majewski

koperta Cornelia Lauf

 

BIURO
OFFICE

ul.Wschodnia 29/3
90-272 Łódź
Poland

tel/fax:+48 42 661 76 03
kopertajournal@doc.art.pl

 

WYDAWCA
PUBLISHER

Art & Documentation
Association

Stowarzyszenie
Sztuka i Dokumentacja (SiD)

KRS 0000328118
REGON 100706010
NIP 7252005360

 


DRUK
PRINTING

B3PPROJECT
ul. Sobieskiego 14
80-216 Gdańsk

B3PPROJECTFollow artanddoc on Twitter

Pismo Sztuka i Dokumentacja (SiD) powstało wiosną 2009 roku w związku z Festiwalem Sztuka i Dokumentacja, który ma miejsce co roku w Łodzi. Wydawcą pisma jest organizator festiwalu, Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja, skupiające naukowców, artystów, krytyków sztuki i kuratorów.

Celem pisma jest publikacja wyników badań nad sztuką, oraz dostarczanie podstawowych materiałów źródłowych dla naukowców, wykłdowców, oraz dziennikarzy. Publikujemy materiały artystyczne powstające na styku praktyki i teorii, wypowiedzi artystów, dokumentacje wydarzeń historycznych oraz bieżących.

Chcemy by pismo było otwartym archiwum, nieustannie wzbogacającym nasz obraz sztuki. Chcemy pokazać ciągłość sztuki, jej historię i współczesność, uchwycić jej możliwie całościowy obraz. Chcemy by pismo stanowiło platformę kształtowania poglądów, formowania pytań, inicjowania badań.

Art and Documentation journal came into existence in spring 2009 after the Art and Documentation Festival that takes place each year in Lodz, Poland. The Art and Documentation Association is the organiser of the Festival and the publisher of the journal. The Association consists of scholars, artists, art critics and curators.

Our aim is to publish the results of studies in the field of art and to provide basic source materials for scholars, academic teachers and journalists. We publish artistic materials that come into existence at the edge of art practice and art theory, artists' statements and all kinds of art documents concerning both historical and current events. We want the Journal to be an open archive that will enrich entirely the image of art.

We want to show the continuity of art, its history and present state and to capture as complete as possible a picture. We want the Journal to become a platform aiming at shaping views, posing questions and initiating research.

redakcja / editorial staff

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy.
Poszukujemy redaktorów współpracujących w rozmaitych miastach i ośrodkach akademickich.

Propozycje tematów i tekstów prosimy nadsyłać na adres: journal@doc.art.pl. Zapraszamy do nadsyłania materiałów archiwalnych i dokumentacji.


TERMIN nadsyłania propozycji do SiD #16, sekcja Sztuka na rzecz demokracji / Art for the sake of democracy - 1 stycznia 2017

Prosimy przeczytać założenia redakcyjne i edytorskie.

Zasady recenzowania i zapora ghostwriting.

Lista recenzentów.

All interested in collaboration are welcome.
We are seeking associate editors in various cities and academic centres.

Please send subject suggestions or completed texts to our e-mail address: journal@doc.art.pl. We encourage you to submit documentation and archives.

DEADLINE for submission - issue SiD #16 - 1 st January 2017 - Sztuka na rzecz demokracji / Art for the sake of democracy

We invite you to read our editorial guidelines and notes on style.

Peer-review process.

Peer reviewers' list.

Streszczenia opublikowanych prac są dostępne online w międzynarodowej bazie danych 'The Central European Journal of Social Sciences and Humanities' http://cejsh.icm.edu.pl
English summaries of the articles published are available in the international database 'The Central European Journal of Social Sciences and Humanities' http://cejsh.icm.edu.pl

nakład 300 egz.
circulation 300 copies

Sztuka i Dokumentacja znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki - 8 pkt.

 
      CEJSH   CEEOL   PBC esci   kod ISSN

 

 
kod   kod