obrazek  obrazek
    baner pisma  
ZAWAROŚĆ - NUMER BIEŻĄCY i ARCHIWALNE
CONTENT - CURRENT ISSUE and BACK ISSUES
NASTĘPNE NUMERY
FORTHCOMING ISSUES
PRENUMERATA
SUBSCRIPTION
GDZIE NAS ZNALEŹĆ?
WHERE TO FIND US?
obrazek

obrazek

REDAKCJA
EDITORIAL BOARD

koperta Łukasz Guzek

      editor-in-chief

koperta Anka Leśniak

      managing editor

 

  - Józef Robakowski
  - Aurelia Mandziuk
  - Adam Klimczak
  - Anne Seagrave, Paul Barford
    (Eng. proofreading)
  - Beata Śniecikowska
    (korekta)

 

koperta  Norbert Trzeciak

       art direction & design


RADA NAUKOWA
BOARD OF SCHOLARS

koperta Ryszard W. Kluszczyński

koperta Kristine Stiles

koperta Anna Markowska

koperta Slavka Sverakova

koperta Leszek Brogowski

koperta Kazimierz Piotrowski

koperta Tomasz Załuski

koperta Bogusław Jasiński

koperta Tassilo von Blittersdorff

koperta Tomasz Majewski

koperta Cornelia Lauf

koperta Iwona Szmelter

koperta Hanna B. Hölling

 

BIURO
OFFICE

ul.Wschodnia 29/3
90-272 Łódź
Poland

tel/fax:+48 42 661 76 03
kopertajournal@doc.art.pl

 

WYDAWCA
PUBLISHER

Art & Documentation
Association

Stowarzyszenie
Sztuka i Dokumentacja (SiD)

KRS 0000328118
REGON 100706010
NIP 7252005360

 


WSPÓŁPRACA WYD.
CO-PUBLISHING

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Targ Węglowy 6
80-836 Gdańsk

 DRUK
PRINTING

B3PPROJECT
ul. Kartuska 377
80-125 Gdańsk

Follow artanddoc on Twitter

Pismo Sztuka i Dokumentacja (SiD) powstało wiosną 2009 roku w związku z Festiwalem Sztuka i Dokumentacja, który odbywał się co roku w Łodzi w latach 2009-2014. Wydawcą pisma jest organizator festiwalu, Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja, skupiające naukowców, artystów, krytyków sztuki i kuratorów.

Celem pisma jest publikacja wyników badań nad sztuką, oraz dostarczanie podstawowych materiałów źródłowych dla naukowców, wykłdowców, oraz dziennikarzy. Publikujemy materiały artystyczne powstające na styku praktyki i teorii, wypowiedzi artystów, dokumentacje wydarzeń historycznych oraz bieżących.

Chcemy by pismo było otwartym archiwum, nieustannie wzbogacającym nasz obraz sztuki. Chcemy pokazać ciągłość sztuki, jej historię i współczesność, uchwycić jej możliwie całościowy obraz. Chcemy by pismo stanowiło platformę kształtowania poglądów, formowania pytań, inicjowania badań.

Art and Documentation journal came into existence in spring 2009 after the Art and Documentation Festival that took place each year in Lodz, Poland between 2009 and 2014. The Art and Documentation Association is the organiser of the Festival and the publisher of the journal. The Association consists of scholars, artists, art critics and curators.

Our aim is to publish the results of studies in the field of art and to provide basic source materials for scholars, academic teachers and journalists. We publish artistic materials that come into existence at the edge of art practice and art theory, artists' statements and all kinds of art documents concerning both historical and current events. We want the Journal to be an open archive that will enrich entirely the image of art.

We want to show the continuity of art, its history and present state and to capture as complete as possible a picture. We want the Journal to become a platform aiming at shaping views, posing questions and initiating research.

redakcja / editorial staff

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy.
Poszukujemy redaktorów współpracujących w rozmaitych miastach i ośrodkach akademickich.

Propozycje tematów i tekstów prosimy nadsyłać na adres: journal@doc.art.pl. Zapraszamy do nadsyłania materiałów archiwalnych i dokumentacji.


TERMIN nadsyłania propozycji do SiD #18 - 1 kwietnia; # 19 - 1 września 2018.

Prosimy przeczytać założenia redakcyjne i edytorskie.

Zasady recenzowania i zapora ghostwriting.

Lista recenzentów.

All interested in collaboration are welcome.
We are seeking associate editors in various cities and academic centres.

Please send subject suggestions or completed texts to our e-mail address: journal@doc.art.pl. We encourage you to submit documentation and archives.

DEADLINE for submission - issue SiD #18 - 1st April; # 19 - 1st September 2018.

We invite you to read our editorial guidelines and notes on style.

Peer-review process.

Peer reviewers' list.

nakład 300 egz.
circulation 300 copies

Sztuka i Dokumentacja znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW - 8 pkt.

 
      CEJSH   CEEOL   BazHum   PBC esci   kod ISSN

 

 
kod   kod